Rok szkolny 2021/ 2022

kontakt z Wychowawcą:

Magister Katarzyna Rojek-Czarnik

adres e-mail: k.rojek-czarnik@p21.edu.gdansk.pl

Magister Ewa Kołodziej

adres e-mail: sekretariat@p21.edu.gdansk.pl

 

19.10.21r.  Pasowanie na Przedszkolaka


                                                                                                   

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK 2021

              GRUPA I „MISIE”

 

Tematy tygodnia:

  • „Jesień w sadzie”
  • „Smaczne warzywa”
  • Jaki jestem”
  • Moje zmysły”

Treści programowe, dziecko:

- Poznaje różne cechy, rodzaje owoców oraz miejsce ich pochodzenia- sad;

- Kojarzy owoce z drzewami, na których rosną;

- Poznaje różne sposoby przechowywania i spożywania owoców;

- Poszerza wiedzę z dziedziny przyrody;

- Wyrabia prawidłowe nawyki żywieniowe;

- Kształtuje intuicję matematyczną;

- Dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu naturalnym;

- Zwraca uwagę na specyficzny koloryt jesieni oraz bogactwo owoców parkowych a także leśnych;

- Dostrzega różnorodność kształtów i kolorów jesieni;

- Rozwija zmysł obserwacji i zdolność porównywania;

- Bliżej poznaje wybranych mieszkańców lasu i ich jesienne zwyczaje;

- Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową i doskonali sprawność manualną;

- Wyrabia prawidłowe nawyki żywieniowe;

- Doskonali umiejętności matematyczne- przeliczanie w zakresie dostępnym dzieciom;

- Poznaje wygląd, budowę, smak oraz zapach warzyw i sposób ich wykorzystania;

- Wymienia znane cechy warzywa;

- Zgodnie współdziała z innymi dziećmi podczas zabawy;

- Używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia;

- Uczy się oraz utrwala słowa i melodię poznanych piosenek;

- Odpowiednio reaguje na przerwę w muzyce;

- Naśladuje ruchem zrywanie, spadanie owoców, poruszanie się zwierząt, czynności wykonywane w domu oraz w ogrodzie;

- Poznaje proste kroki taneczne;

- Zabiera głos w rozmowie na bliski mu temat;

- Sprawnie porusza się w grupie i w ogrodzie przedszkolnym, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa;

- Bezpiecznie uczestniczy w zabawie ruchowej;

- Samodzielnie korzysta z toalety i wykonuje codzienne czynności higieniczne.