DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 21 W GDAŃSKU
mgr Ewa Kołodziej

RADA PEDAGOGICZNA NR 21 W GDAŃSKU
działająca w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Wydział Rozwoju Społecznego
 ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk

                       

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY

 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 ul. Wały Jagiellońskie 24

 80-100 Gdańsk

 

RADA RODZICÓW
kompetencje określa Regulamin Rady Rodziców oraz Statut Przedszkola Nr 21 w Gdańsku