mamy przyjemność zaprosić Rodziców Państwa placówek do udziału w Gdańskim Forum Rodziców. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 04 grudnia 2021r. o godz. 9.30a tematem będą „Gry psychologiczne w rodzinie”. 

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U3YzcxMDktOWEzNC00MjVhLThjNTctZmQ2NjY3ZTc5NmI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22e71b37d8-2539-44fc-ab63-af06c771b78d%22%7d